TERUG NAAR START
Beatrix Wijnants
grubbenv_bk1_059___2596_2600_huwelijk2.jpg
GeslachtVrouw
LeeftijdOnbekend
 
Geboren te?
Gedoopt te?
Overleden± 1705te?
Begraven te?
 
Kerkelijk huwelijk 25-10-1663 te Grubbenvorst
 
metHenricus Naus
 Gedoopt± 1605
 Overleden3-10-1676
Notities25 oktober 1663 GRUBBENVORST
Gehuwd (te Venlo?): Henricus Telonarius [Henricus Naus, Naust, meester, tollenaar, verm. overl. Grubbenvorst 3-10-1676 aan typhus] en Beatrix Winandts [Wijnen, dr. van ... en Catharina Dors]. Getuigen: Bernardus [Reijnkens], koster, en Cornelius Winandts, broer van de bruid.
DTB-registers Grubbenvorst fol. 32.
Kinderen  Anna Petronilla
Maria
Catharina
Winandus
Cornelia
Notities persoonWijnandts = Winants = Wijnen.

29 januari 1666
gedaen opt huys Blijenbeck
Otto Wilhelm Schenck van Nijdecken, vrijheer te Blijenbeck, Afferden en Gribbenvorst, verpacht de Grubbenschen maastol voor een periode van 12 jaar met ingang van Maria Lichtmis 1666 aan Hendrick Naus, tegen een bedrag van jaarlijks 600 gulden Brabants , te betalen op Maria Lichtmis. “Sal daertoe den voorss. Henderick Naus mede gebruycken ende genietten sal tot sijnen voordel t’veer ende vischerije, huys ende hoff te Gribben gelijck hij tegenwoordich besit, vuytgesondert de groote camer, welcke tot mijns heeren behoiff sll sijn, daer beneffens sal den pachter voorss. oock gebruycken den Meijcamp met het bijgelegen kempken, ende daertoe metten muller halff ende halff genieten de weyden om t’huys te Grubben gelegen neffens de weyden aen de volmuelen, de welcke Thewis op Grubben ende Reijner op Kleijnraed gebruyckt hebben rechttoe an Barsdoncke wal ende weerdt tot de Volmuelerbeeck, gelijckelijck aff te maecken ende alles gelijck te vrijen ende luycken, beneffens noch met den mulder de loebempkens”.
Schloss Haag, inv.nr. 285, verfilming 1-53/131. Origineel op papier met handmerk van Hendrik Naus (spiegelbeeld Z met twee dwarsstrepen) en mede ondertekend door Beatrix Wijnants.

17 november 1693 SWALMEN - Akte van renuntiatie.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden [Swalmen en Asselt], doet Louijs Verbeeck, koopman en borger te Venlo, namens Beatrix Wijnants, weduwe van wijlen tollenaar de Henderick Naus c.s., in ruil voor een eenmalig bedrag van 11 rijkdaalder afstand van hun beschutrecht op ongeveer 2 morgen land op de Breijenaers gelegen, welke Geret Janssen, inwoner aldaar, op 16 oktober 1693 had aangekocht van Egbertus Duijckers. RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 169-169vs.

17 November 1693 SWALMEN - Aanvaarding naasting.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden, aanvaarden Aret Heijnen en Sophia Heuskens, echtelieden, het beschut van ongeveer 14 morgen en 3 vierdel land, uitgezonderd 1 morgen, door hen aangekocht van Egbert Duijckers voor een bedrag van 202 rijksdaalder volgens koopakte van 16 Augustus 1693 en overdracht van 22 d.a.v., welk beschut is gedaan door Beatrix Wijnants, weduwe de tollenaar Henderick Naus, vertegenwoordigd door Louis Verbeeck.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, Magazijnlijst 19 fol.169vs.

18 februari 1699 SWALMEN - Scheiding en delingvan goederen te Grubbenvorst, Venlo en Swalmen.
Scheiding en deling tussen de kinderen van Beatrix Wijnants weduwe Naus, te weten Anna Naus gehuwd met Carolus van den Hoeck, Maria Naus gehuwd met Louwijs Verbeeck en Wijnant Naus gehuwd met Anna Maria Schick, opgemaakt ten overstaan van de heren pastoor van Velden en Gribbenvorst alsook de heer Cluckers, postmeester te Venlo, als naaste vriend. De goederen zijn verdeeld in drie gelijke loten welke na het overlijden van voornoemde moeder kunnen worden aanvaard. Mochten een of meerdere van de loten na deze deling nog worden bezwaard, dan zullen de lasten worden betaald uit de lening dit nog uitstaat bij de markies De Schenck of, indien dit niet mogelijk is, gelijkelijk onder de drie partijen worden gedeeld. Zoon Wijnand is verder gehouden een ’pertinenten staeth van schuldt ende wederschuldt’ te leveren om deze schulden en vorderingen vervolgens gelijkelijk te kunnen verdelen. Hetgeen Wijnant Naus nog toekomt wegens zijn huwelijkspenning zal betaald worden uit de roerende goederen welkezijn moeder nog voornemens is te verkopen. Mocht Wijnandt zelf op deze goederen bieden of met zijn moeder tot een eerder akkoord komen, dan zal hij de huwelijkspenning hierop mogen korten. Alle partijen stellen hun persoonlijke goederen als borg voor de juiste naleving van deze overeenkomst. Ondertekend door Beatrix Wijnants weduwe Naus; Wijnant Naus, mede namens zijn echtgenote; Carolus van den Hoeck; L. Verbeeck; Anna P. Naus; M. Naus; Cornelis Daers; Petrus van Neer, pastoor, namens Arnoldus Aertnijs, pastoor van Velden; Matthijs Cluckers; Jan Ketels; en Arnoldus Cuijpers, secretaris. Eerste lot: - huis, hof, stallingen, schuur, boomgaard en beekweide te Gribbenvorst met alle recht en gerechtigheden, 400 pattacons; - het kapitaal gevestigd op Gribbenvorst, 300; - Maesencamp, 28; - nog een stuk land, 17; - nog een ander stuk land, 29; - nog een stuk land van 16; - van Jan Rutten land, 100; - vordering van Gijsbert Vervoerdt, 17; - een stuk land in het Neerveldt, 32; - vordering van Jan Renckens, 32. Totaal eerste lot: 971 pattacons. Na trekking toegevallen aan Carolus van den Hoeck gehuwd met Anna Naus. Tweede lot: - een helft van het deel in het goed te Swalmen, 200 pattacons; - de helft van de rente te Venraij op de Domeinen van de koning, 215; - de helft van de huisjes in de stad Venlo, 100; - het deel van het kapitaal te Hillenraedt, 162; - vordering van Wanckum, 300. Totaal tweede lot: 927 pattacons, met 50 te verhogen tot 977 pattacons. Na trekking toegevallen aan Louwijs Verbeeck gehuwd met Maria Naus. Derde lot: - de helft van het goed te Swalmen, 200 pattacons; - de helft van de rente op de Domeinen van de koning te Venraij, 215; - de helft van de huisjes in de stad Venlo, 100; - de vordering van Albert in de stad Venlo, 100; - Marckhoff te Wachtendonck, 50; - oom Cornelis, 100; - het kapitaal van 400 gulden te Wanckum, 128; - nog 100 gulden van Jan Broeckhuijsen, 32. Totaal derde lot: 925 pattacons. Detwee eerste loten zullen aan dit derde lot ieder 25 pattacons betalen, waarmee dit lot op in totaal 975 pattacons wordt gesteld. Na trekking toegevallen aan Wijnand Naus gehuwd met Anna Maria Schick.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 16vs-19vs.

6 april 1701 SWALMEN - Verpanding land.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Frans Gerardts, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, stelt Beatrix Wijnandts, weduwe Naus bijgestaan door Areth Heijnen, gezworene, als haar daartoe gekozen voogd, - 21 morgen bouw en weiland onder de klokkenslagvan Swalmen en Asselt in het Swaemervelt gelegen zoals door genoemde Beatrix aangekocht ’in haeren wedewelicken staet’, waarvan 14 morgen worden gepacht door Areth Heijnen voornoemd en de rest door Jan Cuijpers op gen Oort, als bijpand wegens een lening groot 580 pattacons waarvoor reeds op 3 februari 1699 ten overstaan van het gerecht van Gribbenvorst een onderpand is gesteld ten behoeve van Arnold Couten en Helena van Leuwen, echtelieden, maarwaarvan men bang was dat dit onderpand ’bij dese conjuncture van tijde’ onvoldoende waard zou zijn.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 28vs-29; met aantekening van 19-11-1709 in de marge dat deze lening op 17-6-1705 is afgelost.

19 november 1709 SWALMEN - Aflossing hypotheek.
Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat een lening groot 580 rijksdaalder ten laste van Beatrix Wijnants weduwe Naus en ten behoeve van nu wijlen Arnold Couten en Helena van Leuwen, gewezen echtelieden, waarvoor op 3 februari 1699 ten overstaan van het gericht van Gribbenvorst een hoofdpand was gesteld en met bijpandstelling te Swalmen d.d. 6 april 1701 [zie aldaar], blijkens kwitantie van 17 juni 1705 is afgelost door de erfgenamen van Beatrix Wijnants aan de weduwe Couten.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 29-29vs; aantekening door secretaris P. van Daele in de marge van het afschrift van de akte van 6 april 1701.
Notities overlijdenOverleden na 6-4-1701 en voor 17-6-1705, waarschijnlijk in Swalmen.