TERUG NAAR START
Maria Naus
grubbenv_bk1_035___2602_doop.jpg
GeslachtVrouw
LeeftijdOnbekend
 
Geboren teGrubbenvorst
Gedoopt19-7-1666teGrubbenvorst
Overleden te?
Begraven te?
Vader Henricus Naus
 Gedoopt ± 1605
 Overleden 3-10-1676
Moeder Beatrix Wijnants
 
 Overleden ± 1705
Zus  Anna Petronilla ~23-2-1665
Zus  Catharina ~13-6-1668
Broer  Winandus ~15-8-1670
Zus  Cornelia ~19-9-1674
Halfbroer  Wilhelmus
Halfbroer  Joachim *± 1637
Halfbroer  Reinerus *± 1640
Halfbroer  Ludovicis *± 1650
Halfbroer  Joannes ~15-5-1652
Halfzus  Joanna ~6-9-1656
 
Huwelijk te ?
 
metLouis Verbeeck
 Overleden< 24-11-1704
 
Huwelijk te ?
 
metPeter Onsing
NotitiesVoor 18-2-1699 getrouwd met Louis Verbeeck.
 
Notities persoon24 november 1704 SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Matthijs Mooren, substituut bode namens de scholtis, Areth Meuter en Willem Pauwelssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Maria Naus, weduwe van Louwijs Verbeeck bijgestaan door de eerwaarde heer Henderick Spee alshaar daartoe gekozen voogd, 1 morgen 18 roede akkerland tussen De Bruijn te Kessel en de Swalm gelegen, voor een bedrag van 6 pattacons en ’twee volwasche hoenderen off twee coppelen kiecken’ jaarlijks op St.-Andriesdag te leveren, over aan Theunis Croonen, alles volgens koopakte van 6 oktober 1703, lijcop, armengeld en overdracht ten laste van de aankoper.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 79vs-80.

16 Mei 1733 - SWALMEN - ASSELT - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal en laatscholtis, Geret Emets en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, Gootsen Gerardts en Christiaen Bongarts, schepenen van het laatgerecht aldaar, dragen - Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek; - en Isabella en Beatrix van der Hoek, haar meerderjarige dochters, zich mede sterk makend voor hun afwezige dochter respektievelijk zuster Louijsa van der Hoek, allen bijgestaan door Willem Smeets, inwoner aldaar als hun daartoe gekozen voogd, alle landerijen en goederen die op eerste comparante zijn vererfd bij overlijden van eerste comparantes zuster Maria Naus, gewezen echtgenote van Peter Onsing, bestaande uit ongeveer 14 morgen land onder deze jurisdictie gelegen, uitgezonderd een broekje aan de Beedt gelegen zoals onlangs aangekocht door de heer Bourcij, welke percelen zijn belast met jaarlijks - 2 vat rogge aan de armen van Swalmen; - 1 kop haver aan het huis Hillenraedt; - en ieder derde jaar 1 vat grevenhaver en 1 hoenaan de Domeinen van Z.K.M., voor een bedrag van 100 pattacons over aan de echtelieden Jochem Naus en Elisabeth Kessels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 82

2 Juni 1733 - SWALMEN - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Gossen Gerardts, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth van Kessel dat zij krachtens obligatie d.d. 16 mei 1733 een bedrag van 250 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen drie maanden na de betaaldag, eerstmaal te betalen op 16 mei 1734 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Matthijs Daermans, scholtis aldaar, met als onderpand - ongeveer 8 morgen akkerland in diverse stukken gelegen en aangekocht van Arnoldus Naus; - 14 morgen aldaar, aangekocht van Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek, waarvan het vruchtgebruik wordt bezeten door Peter Onsing gehuwd geweest met Maria Naus, zus van Anna Naus voornoemd; - en verder al hun persoonlijke roerende en onroerende goederen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 83-84
Notities geboorteGrubbenvorst D1666-009 - 19-07-1666 - blz. 34 rechts nr. 1
die 19 julij bapt: est Maria filia Henrici Naus telonarij et Beatricis Wijnen coniugum,
patrini fuerunt r(everen)dus d(omi)n(u)s Gerardus Alberts
sacerdos Kempena per procuratorem fr(atr)em suum Cornelium,
et Agnes Wijnens soror Beatricis.